Loading...

การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ภัยอันตรายใกล้ตัว!! ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

      เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถติดต่อได้จากการไอ จาม หรือหายใจรดกัน เชื้อโรคสามารถปนเปื้อนมากับละอองของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย หรือลอยอยู่ในอากาศ หรืออาจติดต่อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยได้

อาการที่อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจโดยรวม

  • มีอาการไข้สูง หายใจหอบ เหนื่อย
  • เจ็บคอ หรือมีน้ำมูกสีเขียวเหลืองร่วมกับมีไข้สูงตั้งแต่ 38.5 องศา ขึ้นไป
  • มีอาการปวดบริเวณโพรงจมูก
  • ปฏิเสธไม่ยอมกินอาหารและน้ำ
  • อาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์

การตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

   แบคทีเรีย : 3 ชนิด

Bordetella pertussis

Bordetella parapertussis

Mycoplasma pnuemoniae

   ไวรัส : 21 ชนิด

Influenza A virus                                  

Influenza A subtype H1N1                  

Influenza A subtype H3                      

Influenza B virus                                  

Adenovirus                                            

Bocavirus                                               

Coronavirus 229                                  

Coronavirus SARS-like                       

Coronavirus SARS-CoV2                   

Coronavirus HKU-1

Coronavirus NL63

Coronavirus OC43

Metapneumovirus

Respiratory Syncytial Virus A

Respiratory Syncytial Virus B

Rhinovirus

Enterovirus

Parainfluenza   Type 1

Parainfluenza   Type 2

Parainfluenza   Type 3

Parainfluenza   Type 4

วิธีการตรวจ

DNA testing by Microarray (PCR Hybridization)


by Pitchayani Kongcharoen
August 17, 2023