Loading...

Homepage-1

RELIABLE & HIGH-QUALITY
LABORATORY SERVICES

Systematic Infectious Diseases Genetic Testing

การตรวจการติดเชื้อในระดับดีเอ็นเอ หรือรหัสพันธุกรรม

Health and Assessment Genetic Testing

การตรวจประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคลจากรหัสพันธุกรรม

WE ARE THE TRUSTED EXPERTS
WE KEEP THINGS SIMPLE

บริษัท หวนจี กรุ๊ป

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี ด้านเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจยีน

ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง อย่างน้อย 1 วันทำการ

  • ให้คำปรึกษา
  • รายงานผล
  • ตรวจวิเคราห์
  • เก็บตัวอย่าง

ข้อมูลเทคโนโลยีการตรวจหากรดนิวคลีอิกขั้นสูง

เทคโนโลยีการตรวจยีนมีประสิทธิภาพสูง

  • มีความไว (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) สูง
  • สามารถตรวจสอบยีนหลาย ๆ ยีนได้ในครั้งเดียว และมีข้อมูลอ้างอิงจากเเหล่งที่น่าเชื่อถือ
  • ระบบการตรวจมีการควบคุมคุณภาพ สามารถหลีกเลี่ยงผลลบเท็จ (False - negative result)
  • การตรวจมีต้นทุนไม่สูงมาก เนื่องจากสามารถตรวจได้หลายยีนในเวลาเดียวกัน ทำให้ค่า ใช้จ่ายในการตรวจเฉลี่ยแต่ละรายการต่ำลง

High-Throughput Gene Testing Technology YOUR POWERFUL CLINICAL DIAGNOSIS TOOL

MEDICAL RESEARCH 90%
Genetic Testing 100%
Scientific research 100%

ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการเเพทย์
บริษัท หวนจียีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หวนจี กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการของบริษัทเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท หวนจี กรุ๊ป เปิดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อให้…

PRESS RELEASE


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง เข้าหารือเกี่ยวกับการทดสอบประเมินผลิตภัณฑ์, การวิจัยพัฒนา, ความร่วมมือทางวิชาการ และการเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : The Board of Investment of Thailand) เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย โดยมีการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเป็นระบบวันที่ 12 เมษายน 2567 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ คณะบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ตาม วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์


ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบุญบริษัทและฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ บริษัท และพนักงาน