Loading...

Health Prediction and Assessment Genetic Testing

การตรวจประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคลจากรหัสพันธุกรรม

โดยปกติเราจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทราบได้เลยว่าบรรพบุรุษของเรามีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง ซึ่งถ้ามีการตรวจยีนและพบความผิดปกติของยีน ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะหาแนวทางแก้ไขได้ เช่น การปรับเปลี่ยนเรื่องโภชนาการและรูปแบบการดำเนินชีวิต การออกกำลังกาย การปรับอารมณ์ และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมทั้งหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 ยีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม ซึ่งบอกถึงลักษณะพันธุกรรมของแต่ละคน ถ้ายีนมีความผิดปกติไปจะเรียกว่า การกลายพันธุ์ (Mutation) ซึ่งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม ยีนเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่ ก็ได้ เรียกว่าโรคทางพันธุกรรม (Genetic Disease)

  • การตรวจยีนความเสี่ยงโรคหลัก - โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) - โรคเบาหวาน (Diabetes) และภาวะเสี่ยงต่างๆ ของโรคข้างต้น ได้แก่ ภาวะอ้วน (Obesity) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) ภาวะคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) และภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)
  • การตรวจยีนพัฒนาการเด็ก
  • การตรวจยีนความอ้วน
  • การตรวจยีนลักษณะผิวหนัง
  • การตรวจยีนโรคหูหนวกจากพันธุกรรม
  • การตรวจ Microdeletion ของโครโมโซม Y
  • การตรวจยีนโรคธาลัสซีเมีย