Loading...

Privacy Notice for Employee and Related Persons

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(Privacy Notice for Employee and Related Persons)

 

          บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นซึ่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา  และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)  ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้  

 

  1. ความหมาย

พนักงาน/เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามความหมายตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลในครอบครัวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นซึ่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ อันได้แก่ บุคคลอ้างอิง บุคคลค้ำประกัน (ถ้ามี)   

ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเก็บรวบรวม บันทึก การทำสำเนา การจัดระเบียบ การเก็บรักษา การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง การใช้ กู้คืน เปิดเผย การส่งต่อ โอน เผยแพร่ การรวม การลบ ทำลาย ไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

          บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้ ซึ่งหากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน เงื่อนไขการสมัครงาน กฎหมายแรงงาน และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบเอกสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญาแก่เรา อาจทำให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที่เราจัดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์  ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป 

     เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปของท่านได้แก่ 

(1) ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้านหรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยทางรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆ  ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม  และโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนตัวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าอบรม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และหากผู้เข้าอบรมได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เรา ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าผู้เข้าอบรมอนุญาตให้เราดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ ก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เท่านั้น        

(2) ข้อมูลการติดต่อของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น บัญชีเฟซบุ๊ก) หรือข้อมูล Unique identifier (UID) ของ Line เป็นต้น ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนบุคคล (Resume / Curriculum Vitae หรือ CV) ข้อมูลที่ปรากฎในจดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับเรา ให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย 

(4) รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ให้แก่เรา

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร 

(9) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของเราและพนักงานของเราในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา หรือจากการประเมินของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการ  

(10) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นต้น

(11) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี  

(12) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ  

(13) บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การขาดและลางาน และการลาประเภทอื่นตามระเบียบของบริษัทฯ 

(14) ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น ในการที่เป็นกรรมการบริษัท จะมีการเพิ่มเติมข้อมูล ประวัติกรรมการ ทะเบียนกรรมการ

(15) ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น ข้อมูลความสนใจของท่านเกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรของเรา  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานอบรม ข้อมูลการประเมินผลผู้เข้าอบรม ข้อมูลคะแนนและผลการทำแบบทดสอบ  และข้อมูลจากการจับภาพและเสียง การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรมไว้  และข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด เป็นต้น

(16) ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(17) ข้อมูลที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่เลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอพพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของเรา 

(18) สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์ 

(19) รายละเอียดของผู้ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินที่พนักงานได้ให้ไว้ 

(20) ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และกรณีที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะที่เราจัดหาให้ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ด้วย

(21) ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ 

(22) ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุอื่น ๆ 

(23) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของเรา การดูแลพนักงาน/เจ้าหน้าที่หลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ

(24) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

          บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แก่ 

     (1) ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง อันปรากฎอยู่ในรายงานทางการแพทย์  ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่น เช่นผลการตรวจร่างกาย ข้อมูลโรคประจำตัว ข้อมูลโรคตาบอดสี  ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองแรงงานและการจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ การประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมอื่น ๆ 

     (2) ข้อมูลพันธุกรรม เช่น หมู่โลหิต

     (3) ข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น 

     (4) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ   ซึ่งจะเก็บจากการหลักฐานที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่นำมาแสดง หรือพนักงาน/เจ้าหน้าที่ยินยอมให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

     (5) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความเชื่อในลัทธิ ปรัชญา ข้อมูลเชื้อชาติ และข้อมูลความพิการ เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงาน/เจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน

          ในกรณีที่จำเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือ/และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

  1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

          บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผล  ซึ่งอาจจะอาศัยฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันก็ได้ ดังนี้

3.1 ฐานสัญญา (Contract) เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือตามคำร้องขอของพนักงานภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยดำเนินการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญา เช่น การจัดทำเงินเดือนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของพนักงานและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ อาจทำการประมวลผลเอง/หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของท่าน และเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน และเพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับเราหรือเพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น เป็นต้น 

3.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interests) เพื่อให้บริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพ CCTV การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันธ์ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่มีต่อองค์กร การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของท่าน และเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน เป็นต้น 

3.3 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)   บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ไปประมวลผลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้กับหน่วยงานตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

3.4 ฐานความยินยอม (Consent) หรือความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent) บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในบริษัทฯ การพิจารณารับสมัคร คัดเลือก บรรจุเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม บริษัทฯ จะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

 

  1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

4.1  หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดทำเงินเดือนหรือภาษี ประกันสังคม ประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลแก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น รวมไปถึงตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เราทำการว่าจ้างมา  เช่น ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างดำเนินการจัดงาน (Organizer) ผู้รับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง วิทยากร สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.2 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล

4.3 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4.4 บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บยังต่างประเทศ (Cloud) โดยประเทศนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือมีมาตรการคุ้มครองข้อมูล

 

  1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละแบบ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามหลักกฎหมายทั่วไปสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี)

5.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ไว้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อปฏิบัติตามสัญญา และตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหลังจากสิ้นสุดการเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเราแล้ว 

5.3 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในการได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ  

5.4 กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ โดยขอความยินยอมจากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และเราได้ดำเนินการตามคำขอของพนักงานเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดีเราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/เจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็น สำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าพนักงาน/เจ้าหน้าที่เคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของพนักงานในอนาคตได้  อนึ่ง  หากพนักงาน/เจ้าหน้าที่ประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  และโปรดทราบว่าการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพิจารณารับสมัคร คัดเลือก บรรจุ และ/หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

5.5 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

  1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม 

        ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.5 สิทธิในการคัดค้าน

        ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

        ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

        ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้ 

6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

        ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ 

ในกรณีที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ

 

  1. แนวทางพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          เรามีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในบริษัทฯ และบังคับใช้มาตรการเช่นนั้นอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีการอื่น พร้อมกับกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสม  รวมถึงการพิจารณาจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

  1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

  1. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)  

คุณชนัญชิดา  ยางสีลา

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2102/4 ตึกหวนจี ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ :  02-246-3605 ต่อ 101

หมายเลขแฟกซ์ : 02-246-3606

อีเมลแอดเดรส  :  dpo.huanjithailand@gmail.com