Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง เข้าหารือเกี่ยวกับการทดสอบประเมินผลิตภัณฑ์, การวิจัยพัฒนา, ความร่วมมือทางวิชาการ และการเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : The Board of Investment of Thailand) เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย โดยมีการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเป็นระบบ